- AMBULANTNÁ SLUŽBA SA POSKYTUJE NA VŠETKÝCH PRACOVISKÁCH DSS.

- Podľa Semaforu vsúvislosti sochorením Covid-19 v zariadeniach sociálnych služieb, pre fyzické osoby, ktoré sú odkázanéna pomoc inej fyzickej osoby, apre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vekpodľa zákona 448/2008 Z.z. osociálnych službách aozmene adoplnení zákona č. 455/1991 Zb. oživnostenskom podnikaní vznení neskorších predpisov sa DSS SYNNÓMIA nachádza aktuálne v červenej fáze - návštevy pobytových klientov v DSS bude možné realizovať podľa vopred dohodnutého harmonogramu až od 18.3.2021

 

DŇA 25.3.2021 PREBEHNE V DSS SYNNÓMIA  NA PRACOVISKU SV. GORAZDA 3 UŽ DRUHÉ OČKOVANIE PROTI INFEKCII COVID-19 VŠETKÝCH ZAREGISTROVANÝCH ZÁUJEMCOV z radov klientov a zamestnancov

 

 

Ing. Aneta Vavríková

 

riaditeľka DSS SYNNÓMIA


 

V Žiline, 8.3.2021