DSS SYNNÓMIA dôsledne dodržiava aktuálne hygienicko-epidemiologické opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, RÚVZ, MZ SR, MPSVaR a zriaďovateľa vydaných na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, dôsledne dodržiava hygienické odporúčania a dôsledne vyžaduje používanie osobných ochranných pomôcok.
Plán návštev DSS SYNNÓMIA sa riadi v zmysle schváleného aktuálneho Covid semaforu  pre ambulantné sociálne služby a pre pobytové sociálne služby, ktorý je súčasťou Pandemického plánu MPSVaR zo dňa 4. 2. 2021, v zmysle postupov pre zabezpečenie návštev v zariadení sociálnych služieb,   Covid automatu MZ SR a je v súlade s aktuálnym krízovým plánom DSS SYNNÓMIA.

PRED NÁVŠTEVOU DSS SYNNÓMIA oboznámi svojich klientov a návštevníkov o :
aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatreniach v zariadení a celkovej organizácii chodu zariadenia počas návštevy (osobne pri príchode),
povinnosti podpísať dennú evidenciu návštev, ktorej súčasťou je aj čestné prehlásenie o zdravotnom stave návštevníka a jeho cestovateľskej anamnéze,
 vypracovanom pláne návštev, v zmysle ktorého sa návštevy realizujú

 

PRÍCHOD NÁVŠTEVY DO DSS SYNNÓMIA (VRÁTANE VONKAJŠÍCH PRIESTOROV):
- každý návštevník predloží potvrdenie o negatívnom PCR/antigénovom teste na ochorenie COVID-19 nie staršom ako 24 hodín, resp. potvrdenie o absolvovaní druhej dávky očkovania, od ktorej uplynulo 14 dni, alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid- 19 za posledných 180 dní,
- v prípade, že si návštevník nevie test z rôznych dôvodov zabezpečiť, je potrebné, aby absolvoval pred návštevou testovanie antigenovým testom v zariadení
- každý návštevník vyplní čestné prehlásenie o bezinfekčnosti,

- každá návšteva sa musí najneskôr jeden deň vopred  telefonicky resp. emailom  dohodnúť, na č.t. +421905847335,+421415651745, email: dsszagorazda.socialne@vuczilina.sk
- počet osôb pre jedného PSS sú max. 4 osoby na návšteve, resp. je možné individuálne dohodnúť aj viac osôb na návšteve,
- počet naraz prebiehajúcich návštev v DSS môže byť len jedna,
- návštevné hodiny sú v pondelok až piatok v čase od 8.00 -14.30 hod.,
- je možné dohodnúť  návštevy aj cez víkend, avšak takúto návštevu treba ohlásiť 3 dni vopred,
- pri vstupe do zariadenia (vrátane vonkajších priestorov) je nutné každému návštevníkovi zmerať bezkontaktným teplomerom a zaznamenať telesnú teplotu.   V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia (zvýšená teplota –nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia z nosa), mu nebude umožnený vstup do zariadenia (ani do vonkajších priestorov),
- vstup do priestorov zariadenia je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami respirátorom FFP2,
- vstupujúca osoba je povinná použiť dezinfekciu na ruky, ktorá je umiestnená pri vstupe do zariadenia,
- návštevník sa zdržiava iba v priestoroch vyčlenených na návštevy, podľa pokynu zamestnanca DSS SYNNÓMIA,
- návštevník dodržuje bezpečnú predpísanú 2 m vzdialenosť od iných osôb mimo navštevovanej osoby,
- návštevníkovi nebude umožnený vstup do zariadenia pokiaľ žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID - 19, alebo podozrivou z ochorenia COVID 19, alebo bol s takouto osobou v kontakte,
- návštevníkovi nebude umožnený vstup do zariadenia, ak  v jeho blízkej rodine, s ktorou je v styku, je niektorý príslušník rodiny v karanténe,
- návštevníkovi nebude umožnený vstup do zariadenia, ak v tomto období on alebo osoba, s ktorou je v blízkom kontakte pricestovala zo zahraničia (z krajiny s vysokým rizikom šírenia ochorenia Covid-19), rovnako mu nebude umožnený vstup do zariadenia (ani do vonkajších priestorov), alebo
- ak zisťovanie informácií o príznakoch vírusového infekčného ochorenia, karanténe a cestovateľskej anamnéze nepotvrdí návštevník svojim podpisom v čestnom vyhlásení,

- nepovoľuje sa prinesenie pokrmov a potravín z domácej produkcie, je možné priniesť len v obchode zakúpené trvanlivé, zabalené a neotvorené potraviny,
prinesená taška s vecami osobnej potreby pre PSS je dezinfikovaná germicídnym žiaričom,
- návštevy sa realizujú predovšetkým vo vonkajších priestoroch DSS SYNNÓMIA – záhradný altánok-  návštevník a zamestnanec prichádzajúci do kontaktu s ním, ako aj navštevovaný klient má počas celej doby návštevy vhodne prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu, k dispozícii sú pomôcky na dezinfekciu
- návštevy vo vnútorných priestoroch DSS SYNNÓMIA – sa realizujú za vopred dohodnutých a naplánovaných podmienok v návštevnej miestnosti zariadenia v budove Sv. Gorazda 2978/2,
- po ukončení návštevy je potrebné všetky dotykové plochy (stoly, stoličky, klučky, poháre na vodu...) vhodným spôsobom vydezinfikovať, po návšteve vo vnútorných priestoroch – vyvetrať a priestor vydezinfikovať germicídnym žiaričom. Po návšteve DSS SYNNÓMIA zdokumentuje spôsob dezinfekcie
- návštevy na izbách klientov nie sú možné.
- ak sa u návštevníka kedykoľvek po dobu 14-dní po ukončenej návšteve objavia príznaky nákazy ochorením COVID –19, bezodkladne o tom informuje zariadenie,
- ak sa v zariadení objaví nákaza Covid 19, u ktoréhokoľvek klienta, poskytovateľ je povinný kontaktovať a informovať o tejto skutočnosti všetkých návštevníkov, ktorí realizovali návštevu v období 2 dni pred potvrdením nákazy
- V prípade, že návštevník odmieta dodržiavať nastavené hygienické a protipandemické opatrenia, DSS SYNNÓMIA môže takúto návštevu odmietnuť alebo prerušiť.
- V prípade, keď DSS SYNNÓMIA umožní vstup príbuznej osobe klienta za účelom vybavenia administratívnej záležitosti v priestoroch ekonomického úseku DSS, je používanie FFP2 na ekonomickom úseku povinné.  Pred vstupom do priestorov ekonomického úseku sa osoba zapíše do knihy návštev, DSS zabezpečí zmeranie teploty, použitie dezinfekcie pri vstupe do budovy, preukáže sa negatívnym testom nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o absolvovaní druhej dávky očkovania od ktorej uplynuli 2 týždne alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid 19 za posledných 180 dní.

 

Ing. Aneta Vavríková

riaditeľka DSS SYNNÓMIA