V zmysle Čl. VIII, ods. 10 platného Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č. 31/2014 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Žilinským samosprávnym krajom, o určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia DSS SYNNÓMIA určuje po prepočítaní nákladov na prípravu celodennej stravy za predchádzajúci kalendárny rok na deň na prijímateľa sociálnej služby výšku režijných nákladov zo sumy 2,69 € (raňajky: 0,32 €, desiata: 0,24 €, obed: 1,07 €, olovrant 0,24 €, večera: 0,82 €) na deň na sumu 3,77 € na deň s platnosťou od  1. 3. 2021.


V súvislosti s touto zmenou DSS vyhotoví  dodatky k zmluvám o poskytovaní sociálnej služby.

 

V Žiline, 23.2.2021             

                                                            

Ing. Aneta Vavríková
riaditeľka DSS SYNNÓMIA

 

 

Cenník sociálnych služieb s platnosťou od 01. 03. 2021

  1. Cena za stravovanie na deň

Vek

Cena v €

do 3 rokov

2,40

od 3 do 6 rokov

2,56

od 6 do 10 rokov

2,68

od 10 do 15 rokov

2,83

nad 15 rokov

3,00


 

Suma úhrady za stravovanie sa zvyšuje o 20 % na deň na prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje diabetická diéta, bielkovinová diéta, výživná diéta alebo špeciálna diéta.

2. Suma úhrady za režijné náklady na prípravu stravy na deň

Cena v €

3,77


 

3. Cena za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva na deň

Forma pobytu

Suma v €/1deň

ambulantný pobyt do 4 hod./denne

0,30

ambulantný pobyt nad 4 hod./denne

0,50

týždenný pobyt

1,60

celoročný pobyt

1,80

V týždennom pobyte sa neposkytuje pranie, žehlenie a údržba šatstva.

V ambulantnej forme sa neposkytuje pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.


 

4. Cena za utváranie podmienok na úschovu cenných vecí na deň

Cena v €

0,04

5. Cena jednorazovej úhrady za sociálnu službu

Cena v €

3,57 – 35,70

Po zvážení závažnosti vzniknutej škody bude suma úhrady určená v rozpätí stanovenom Všeobecným záväzným nariadením č. 31/2014.


 

6. Cena za užívanie 1 m² podlahovej plochy na deň

Cena za užívanie 1 m² podlahovej plochy na deň v €

0,18 €


 

7. Cena úhrady za spotrebu elektrickej energie za užívanie vlastného elektrospotrebiča na mesiac

Cena úhrady za spotrebu elektrickej energie za užívanie vlastného elektrospotrebiča na mesiac v €

1,19 € mesačne za užívanie vlastného televízneho prijímača

0,60 € mesačne za užívanie vlastného rádia, holiaceho strojčeka


 


 

8. Zvýšenie úhrady za ubytovanie na deň

Zvýšenie úhrady za ubytovanie na deň v €

  1. 0,79 € ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden prijímateľ soc. služby a na jedného prijímateľa soc. služby pripadá viac ako 8 m² podlahovej plochy.

  1. 0,37 € ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja a viac prijímateľov soc. služby a na jedného prijímateľa soc. služby pripadá viac ako 8 m² podlahovej plochy.


 


 

9. Cena úhrady za poskytovanie vecných plnení v spoločných priestoroch

Ambulantná forma poskytovania sociálnej služby

 

Suma v €/deň

Ambulantná forma nad 4 hod./denne


 

0,90

Ambulantná forma do 4 hod./denne


 

0,70


 


 


 


 


 


 


 

10. Cena úhrady za pomoc pri odkázanosti FO na pomoc inej FO

Celoročná forma poskytovania sociálnej služby

Stupeň odkázanosti

Suma v €/deň

VI. stupeň

1,85

V. stupeň

1,75

III. stupeň

1,65

Týždenná forma poskytovania sociálnej služby

Stupeň odkázanosti

Suma v €/deň

VI. stupeň

1,80

V. stupeň

1,70

III. stupeň

1,60

Ambulantná forma sociálnej služby poskytovaná nad 4 hod./denne

Stupeň odkázanosti

Suma v €/deň

VI. stupeň

1,00

V. stupeň

0,90

III. stupeň

0,60

Ambulantná forma sociálnej služby poskytovaná do 4 hod./denne

Stupeň odkázanosti

Suma v €/deň

VI. stupeň

0,60

V. stupeň

0,50

III. stupeň

0,30

 

Spôsob platenia úhrady za sociálnu službu


 


 

Podmienky platenia za sociálnu službu


 


 


 


 


 

V Žiline, 1. 3. 2021

                 

Ing. Aneta Vavríková
riaditeľka DSS SYNNÓMIA