Usmernenie pre pobyty klientov DSS SYNNÓMIA v zahraničí

 

 

V súvislosti s preventívnymi opatreniami v DSS SYNNOMIA voči šíreniu infekcie Covid-19, je povinnosťou klienta, resp. i jeho rodinného príslušníka/opatrovníka:

 

 

riadiť sa všetkými relevantnými nariadeniami, usmerneniami a odporúčaniami Úradu, verejného zdravotníctva SR a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a dodržiavať nimi vydané nariadenia a opatrenia, ktoré nájdete aj na týchto portáloch:

 

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=223&Itemid=144

 

https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach

 

 

 

Zároveň je povinnosťou dodržiavať nasledovné opatrenia :

 

 

Pobyt (návšteva) v krajine, ktorá sa nenachádza v zozname tzv. zdravotne bezpečných krajín :

- informovať o svojom pobyte DSS,

- splniť všetky podmienky vstupu na územie SR nariadené ÚVZ SR a MZVaEZ SR

- pri nástupe do DSS predložiť čestné prehlásenie o bezinfekčnosti,

- v prípade, že klient žije v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá sa vrátila z takejto krajiny, musí absolvovať rovnakú povinnú izoláciu v domácom prostredí a pri nástupe do DSS predložiť čestné prehlásenie o bezinfekčnosti.

 

Pobyt klienta v zahraničí (v tzv. zdravotne bezpečných krajinách) – klient je povinný:

- po dlhšom pobyte (2 a viac nocí) zostať v rámci epidemiologických opatrení preventívne minimálne 48 hodín v domácom prostredí,

- pri návrate do DSS odovzdať Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti (že na sebe neregistruje žiadne príznaky respiračného vírusového ochorenia),

- v prípade, že žije v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá sa pravidelne nachádza v zahraničí alebo zotrvala v zahraničí viac ako dve noci, rovnako každý týždeň odovzdá Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti (že na sebe neregistruje žiadne príznaky respiračného vírusového ochorenia).

 

 

 

Toto usmernenie platí do odvolania.

 

V Žiline, 25.6.2020

 

Ing. Dagmar Rechtoriko riaditeľka DSS SYNNÓMIA