O našom zariadení

Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA je od 2021 príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja so sídlom na ulici sv. Gorazda 2978/3, 010 08 Žilina. Vznikla dňa 01.12.1988, kedy bola Okresným úradom Žilina zriadená na ulici Moyzesova 27 v Žiline ako Ústav sociálnej starostlivosti pre deti.

Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA poskytuje sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu svojim klientom vo forme pobytovej (celoročnej, týždennej) a ambulantnej. Poskytujeme sociálnu službu pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa § 38 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Miestom poskytovania sociálnej služby sú tri pracoviská: pracovisko na ulici sv. Gorazda 2, na sv. Gorazda 3 v mestskej časti Vlčince a pracovisko na ulici Moyzesova 27. Pracovisko Moyzesova 27 je dvojpodlažná budova so záhradou v centre mesta. Pracoviská sv. Gorazda 2-3 sú zrekonštruované budovy bývalej materskej školy s bezbariérovým prízemím, so záhradou a pozemkom.

Naše pracovisko je od roku 2017 opätovne recertifikované pre odborné činnosti Bazálna stimulácia a Snoezelen.