O našom zariadení

DSS SYNNÓMIA je rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja so sídlom na Sv. Gorazda 2978/3, 010 08 Žilina.
Vznikla dňa 01.12.1988, kedy bola Okresným úradom Žilina zriadená na Moyzesovej 27 v Žiline ako Ústav sociálnej starostlivosti.

Poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu klientom vo forme pobytovej (celoročnej, týždennej) a ambulantnej.

Miestom poskytovania sociálnej služby je pracovisko Sv. Gorazda 2977/2 a sv. Gorazda 2978/3, 010 08 Žilina. Celková kapcita zariadenia DSS SYNNÓMIA je 85 príjimateľov sociálnej služby.

Pracovisko Moyzesova 27 – jedno podlažná budova s obyvateľným podkrovím, záhradou s detskými preliezkami a pieskoviskom sa nachádza v centre mesta.

Pracoviská Sv. Gorazda 2,3 – zrekonštruované budovy bývalej Materskej školy s bezbariérovým prízemím, so záhradou vybavenou pieskoviskom, sa nachádza na sídlisku Vlčince I.
Na oboch pracoviskách je realizovaná terapeutická činnosť na oddeleniach pracovnej terapie, výchovy, stimulačných terapií a týždenného a celoročného pobytu. Pre klientov sú organizované výstavy výsledkov práce klientov, návštevy kina, divadla, galérie, múzea, výstav, účasť na kultúrno-spoločenských podujatiach, pravidelné výlety, rekreačné pobyty pre klientov a iné.

 

DSS SYNNÓMIA získal v roku 2014 certifikát Pracoviska bazálnej stimulácie.