Plán uvoľňovania opatrení v Domove sociálnych služieb SYNNÓMIA v súvislosti s ochorením COVID -19 priamo závislého od rozhodnutia krízového štábu, hlavného hygienika SR a MPSVaR SR

 

Realizácia plánu je priamo závislá od vývoja epidemiologickej situácie, od jednotlivých rozhodnutí krízového štábu, hlavného hygienika SR, od rozhodnutia poskytovateľa sociálnych služieb na základe jeho možností (priestorových, materiálno-technických a personálnych) a dopytu zo strany jeho klientov a od priebehu realizácie predchádzajúcej fázy. Preto sa môžu jednotlivé fázy počas realizácie plánu meniť.

 

1. Účel

 

Toto usmernenie upravuje základné podmienky poskytovania sociálnych služieb klientom v ambulantnej forme sociálnej služby, týždennej a celoročnej pobytovej forme sociálnej služby, umožneniu návštev klientov celoročného pobytu, umožneniu dočasného opustenia zariadenia a podmienky návratu a presunu v celoročnej a týždennej pobytovej forme DSS SYNNÓMIA.

 

2. Fázy uvoľňovania

 

2.1. Prvá fáza

 

DSS SYNNÓMIA pristúpil k prvej fáze uvoľňovania dňom 15. 6. 2020. Pri dôslednom dodržiavaní hygienicko-epidemiologického režimu a opatrení za účelom zamedzenia šírenia ochorenia COVID – 19 bol v DSS SYNNÓMIA umožnený opätovný nástup klientov do ambulantnej formy, umožnil návštevy klientov v celoročnom pobyte ich rodinnými príslušníkmi a umožnili dočasne opustiť zariadenie za účelom vychádzky, lekárskych vyšetrení a vybavovaní úradných záležitostí.

Pri poskytovaní sociálnej služby dbáme na odčlenení jednotlivých foriem poskytovanej sociálnej služby tak, aby klienti a zamestnanci jednotlivých foriem pobytu neprišli do vzájomného kontaktu – prevádzkovo a priestorovo oddelená ambulantná forma od týždennej a celoročnej pobytovej formy.

DSS SYNNÓMIA dočasne znížil počet klientov, používanie zamestnancami osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP) a osobných ochranných prostriedkov klientami (OOP) ak im to ich zdravotný stav umožňuje, pravidelná dezinfekcia vnútorných priestorov, používanie germicídnych žiaričov, vetranie miestností, organizovanie činností v exteriéri, pravidelné sledovanie zdravotného stavu klientov a zamestnancov, podpísanie čestného vyhlásenia o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze klienta a osôb, s ktorými je v styku, informovanie rodinných príslušníkov klientov a zamestnancov DSS o aktuálnych usmerneniach a opatreniach.

 

http://synnomia.dsszsk.sk/blog-prerusenie-poskytovania-ambulantnej-formy-socialnej-sluzby.html

 

http://synnomia.dsszsk.sk/blog-usmernenie-k-umozneniu-navstev-vdss-synnomia-od-15-juna-2020.html

 

http://synnomia.dsszsk.sk/blog-usmernenie-kumozneniu-docasneho-opustenia-zariadenia-dss-synnomia.html

 

2.2. Druhá fáza

 

Od 22. 6. 2020 je umožnený návrat klientov týždenného a celoročného pobytu DSS SYNNÓMIA, ktorým bolo prerušené poskytovanie starostlivosti na ich žiadosť a starostlivosť im bola poskytovaná v domácom prostredí prostredníctvom rodiny.

Návrat klientov je umožnený, len pri dôslednom dodržiavaní hygienicko-epidemiologických opatrení.

 

http://synnomia.dsszsk.sk/blog-usmernenie-kumozneniu-docasneho-opustenia-zariadenia-dss-synnomia.html

 

2.3. a 2. 4. Tretia a štvrtá fáza

 

Od 29.6.2020 sa povoľujú spoločenské akcie klientov v pobytových formách DSS SYNNÓMIA (výlet, exkurzia...) s obmedzeným počtom klientov pri dôslednom dodržiavaní hygienicko-epidemiologických opatrení.

 

DSS SYNNÓMIA pokračuje v prijatých opatreniach z prvej a druhej fázy s ohľadom na aktuálne usmernenia ÚVZ SR, MPSVaR a zriaďovateľa.

 

3. Záverečné ustanovenia

 

Toto usmernenie je záväzné pre všetkých zamestnancov, klientov, príbuzných klientov a návštevníkov DSS SYNNÓMIA.

 

 

 

V Žiline dňa 15.06.2020
 

Ing. Dagmar Rechtoriková

riaditeľka DSS SYNNÓMIA