DSS SYNNÓMIA povinne oboznamuje klientov o aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatreniach, ktoré je potrebné dodržať pri vychádzke, vyšetrení alebo úradnej záležitosti.

 

DSS SYNNÓMIA informuje o povinnosti podpísať dennú evidenciu dočasného opustenia zariadenia, ktorá tvorí prílohu č.1 tohto usmernenia. Údaje z evidencie svojim podpisom potvrdí určený zodpovedný zamestnanec. Ak to zdravotný stav klienta neumožňuje, zápis do dennej evidencie vykoná určený zamestnanec poskytovateľa a klient evidenciu nepodpisuje

 

PREVENTÍVNE OPATRENIA V DSS SYNNÓMIA POČAS REALIZÁCIE VYCHÁDZOK, LEKÁRSKYCH VYŠETRENÍ A VYBAVOVANIA ÚRADNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ: